Interest Rates

मिति २०७५।१२।१७ गते देखि निक्षेपमा तथा मिति २०७५।१२।२९ गते देखि कर्जामा निम्न बमोजिमको व्याजदर लागू हुनेछ ।

क. क्रमिक (Recurring) निक्षेप व्याज दर

अवधि त्रैमासिक व्याज दर बार्षिक व्याज दर
१ वर्ष र २ वर्ष ९.०० % *  
५ वर्ष र १० वर्ष ९.५० % * १०.०० % *

* शर्त लागु हुनेछ

 

ख. वचत निक्षेप व्याज दर

बचतको किसिम व्याज दर
कर्मचारी वचत/रेमिट ८.०० %
वचत/वृद्ध/महिला/बाल वचत ८.०० - ८.५० %
वयो वृद्ध बचत ८.५० %
साधारण ८.०० - ८.५० %
आश्वा/प्रिभिलेज्ड निक्षेप ८.०० - ८.५० %
संस्थागत निक्षेप ८.०० % सम्म

 

ग. मुद्दती निक्षेप व्याज दर

अवधि मासिक त्रैमासिक बार्षिक
३ महिना सम्म १०.०० % १०.०० %  
३ महिना देखि २३ महिना सम्म १०.१० % १०.२५ % १०.२५ %
२४ महिना १०.१० % १०.५० %  
३६ महिना १०.१० % १०.५० %  
४८ महिना १०.१० % १०.५० %  
६० महिना १०.१० % १०.५० %  
७२ महिना १०.१० % १०.५० %  

 

घ. कर्जा व्याज दर

 

  कर्जाको किसिम प्रिमियम थप
१. शेयर कर्जा १.५० % - ६.०० % सम्म
२. हायर पर्चेज कर्जा ०.५० % - ६.०० % सम्म
३. घर कर्जा १.५० % - ६.०० % सम्म
४. रियलस्टेट कर्जा १.५० % - ६.०० % सम्म
५. विपन्न वर्ग कर्जा
क) व्यक्तिगत
२.५० % - ६.०० % सम्म
६. व्यक्तिगत कर्जा २.५० % - ६.०० % सम्म
७. शैक्षिक कर्जा १.५० % - ६.०० % सम्म
८. ब्यापारिक/औद्यौगिक/एसएमइ ०.५० % - ६.०० % सम्म
९. कृषि १.५० % - ६.०० % सम्म
१०. व्यापारिक आवास कर्जा २.५० % - ६.०० % सम्म
११. विविध ३.५० % - ६.०० % सम्म
१२. मुद्दति निक्षेप कर्जा निक्षेपमा प्रदान गरिएको व्याजमा थप २.५० % व्याज लिइनेछ ।
१३. कन्स्र्योटियम कर्जा Consortium बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।
१४. विपन्न वर्ग कर्जा
क) संस्थागत
१२.०० % - १४.०० % सम्म व्याज दर हुनेछ ।

 

नोटः आधार व्याज दर १२.४३% (चैत्र मसान्त)